ลงทะเบียน กู้เงินโควิด

ลงทะเบียน กู้เงินโควิด กับ ธนาคารออมสิน 10000 บาททำยังไง

ในช่วงวิกฤตโควิด นี้นอกจากที่เราต้องระมันระวังในการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว สิ่งหนึ่งที่ เลี่ยงไม่ได้คือเรื่องการเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการกเงินด่วนทางธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียน กู้เงินโควิด กับ ธนาคารออมสิน สำหรับลูกค้าบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระรายละไม่เกิน 10000 บาท

โดยมีใจความสำคัญของกาลงทะเบียน กู้เงินโควิด กับ ธนาคารออมสิน

 • วงเงิน 10,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
 • ผ่อนนาน 2 ปี โดยปลอดชำระหนี้ 6 เดือนแรก

คุณสมบัติผู้ขอกู้เงินโควิด กับ ธนาคารออมสิน

 • ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจํา หรืออาจตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัส โคโรนา (covID-19) และภัยอื่นๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กํากับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • ระยะเวลาให้กไม่เกิน 2 ปี ปลอดชําระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7

ขั้นตอนการขอกู้กู้เงินโควิด

 1. ลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.gsb.or.th เท่านั้น เลือกเมนู > ผู้มีอาชีพอิสระ
 2. กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กําหนด เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563
 3. รอนัดหมายจากธนาคาร ทาง SMS และเตรียมเอกสารรอทําสัญญา ดังนี้
  • สําเนาบัตรประชาชน
  • สําเนาทะเบียนบ้าน
  • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกธนาคารออมสิน
  • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19 (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการชําระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชําระ)
 4. ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา ที่กําหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 5. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และ ธนาคารจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทําการ นับจากได้รับ SMS
 6. ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือบัตร ATM

กู้เงินโควิดออมสิน 10000 บาท

คำถามเกี่ยวการลงทะเบียนขอสินเชื่อ จำนวน 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ถาม: ไม่มีบัญชีกับธนาคารออมสินจะสามารถลงทะเบียนขอเงินกู้โควิดได้หรือไม่
ตอบ : ลงทะเบียนได้
ถาม: ถ้าในกรณีบัตรประชาชนไม่มีวันเดือนเกิด มีแต่ พ.ศ. ต้องทำยังไง
ตอบ : ให้ระบุ วันเกิดเป็น 01 เดือนเกิดเป็น 01 และตามด้วยปีเกิดของตนเองตามบัตรประชาชน
    กรณีทราบเดือนที่เกิด และ พ.ศ. ที่เกิด แต่ไม่ทราบวัน ให้ลูกค้าใส่วันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ
ถาม: ถ้าลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากรัฐ 5,000 บาทไปแล้ว จะสามารถลงทะเบียนกู้เงินโควิดกับออมสินได้หรือไม่
ตอบ : ได้
ถาม: ถ้าลงทะเบียน กับ ธนาคาร ธกส. ไปแล้ว จะสามารถลงทะเบียนกู้เงินโควิดกับออมสินได้หรือไม่
ตอบ : ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
ถาม: ถ้าคนกู้ติดแบล็คลิสต์ สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่
ตอบ : ได้
ถาม: ระยะเวลาพิจารณากี่วัน
ตอบ: โดยประมาณ 4-15 วันทำการ