กู้เงิน ธกส โควิด

กู้เงิน ธกส โควิด ลงทะเบียนต้องทำอย่างไร

โครงการสินเชื่อ กู้เงิน ธกส ฉุกเฉินสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19  กู้เงินธกส 10,000 ดอก 0.1% ขั้นตอนการลงทะเบียน กู้เงิน ธกส โควิด ต้องทำอย่างไร

สารบัญ

คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ กู้เงิน ธกส โควิดตามโครงการเป็นอย่างไร ?

 1. เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว
 2. เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
 3. 3. อายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

ลูกค้าสามารถขอใช้บริการสินเชื่อกู้เงิน ธกส โควิดผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนขอ กู้เงิน ธกส โควิด ผ่านระบบ LINE : BAAC Family โดยไม่ต้องไปติดต่อ ที่ธนาคาร และเมื่อทําการลงทะเบียนแล้วให้รอการนัดหมาย จากสาขาต่อไป

ลูกค้าต้องเตรียมเอกสาร/ข้อมูลอะไรในการลงทะเบียนบ้าง? 

 1. กรณีลูกค้าเดิม เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจําตัว ประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง
 2. 2. กรณีลูกค้าใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจําตัว ประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง ข้อมูล บุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ เลขบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. (ถ้ามี)

การขอสินเชื่อ กู้เงิน ธกส โควิด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

 1. ลูกค้าแสดงความประสงค์ผ่าน LINE: BAAC Family และรอนัด ทําสัญญา
 2. ธนาคารคัดกรองข้อมูลและนําส่งข้อมูลให้สาขา พร้อมแจ้งการ นัดหมายทาง SMS
 3. สาขาออกไปทําสัญญาเงินกู้/สอบขึ้นทะเบียน ตามสถานที่ที่ได้ นัดหมายไว้ และอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายใน วันเดียวกันกับวันที่ทําสัญญา
 4. ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส.
 5. ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ

ธนาคารคัดกรองข้อมูลผู้ลงทะเบียนก่อนนําส่งข้อมูลให้สาขา ในประเด็นใดบ้าง? 

ธนาคารจะคัดกรองรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ซ้ําซ้อน กับธนาคารออมสินและบุคคลล้มละลายออก ก่อนนําส่งข้อมูลให้สาขาเพื่อขอกู้เงิน ธกส โควิด

ลูกค้าสามารถขอวงเงินสินเชื่อสูงสุดได้รายละเท่าไร? 

วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 าทเหมือนกับกู้เงินออมสินช่วยโควิด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โควิดเท่าไร? 

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน

การกําหนดระยะวลาการชําระคืนสินเชื่อเงินกู้เป็นอย่างไร? 

กําหนดชําระคืนเงินเสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วัน โดยปลอดการชําระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชําระ ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกําหนด ชําระเป็น 

 • รายเดือน (24 งวด 429.17 บาท/งวด) 
 • ราย 3 เดือน (8 งวด 1,287.50 บาท/งวด)
 • หรือราย 6 เดือน (4 งวด 2,575 บาท/งวด) ตามที่มาของรายได้

ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อเงินกู้โควิดได้ถึงเมื่อไร? 

หากมีความจําเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเนื่องจากได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อได้จนกว่าวงเงินจะหมด ทั้งนี้ไม่เกิน วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) สามารถกู้เงิน ตามโครงการนี้ได้หรือไม่?

ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) แล้ว หากได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวร์สโควิด-19 สามารถกู้ได้

สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สามารถ กู้เงินตามโครงการนี้ได้หรือไม่? 

ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2553 ไม่สามารถกู้เงินสัญญาใหม่ได้ เนื่องจาก มติ ครม. ไม่ให้ก่อหนี้สินเพิ่มเติม รวมถึง ลูกค้าที่ สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชําระหนี้แทนแล้ว

ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชําระกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ สามารถ กู้เงินตามโครงการนี้ได้หรือไม่? 

กรณีมีประวัติค้างชําระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ให้สอบสวนข้อมูลถึงมูลเหตุของการค้างชําระ หากเกิดจาก เหตุสุจริตและจําเป็น ให้สามารถให้สินเชื่อโครงการนี้ได้

ลูกค้าที่ขอกู้เงินตามโครงการ ต้องตรวจสอบข้อมูล เครดิต (Credit Bureau) ก่อนการขอกู้เงินหรือไม่ และรายงานข้อมูลเครดิตบูโรด้วยหรือไม่? 

 • กรณีลูกคําเงินกู้เดิมไม่ต้องตรวจข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)
 • กรณีลูกค้าใหม่ให้ตรวจข้อมูลเครดิต ทุกราย และธนาคาร ต้องเสนอรายงานข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) สินเชื่อโครงการนี้

ในครอบครัวเดียวกัน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถขอรับความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 คนหรือไม่? 

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกการทํากันอย่างชัดเจนและได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวร์สโควิด – 19 สามารถ ขอสินเชื่อ กู้เงิน ธกส โควิด ได้มากกว่า 1 คน

กรณียังไม่เป็นลูกค้า ต้องสมัครเป็นลูกค้าที่สาขาตาม ภูมิลําเนาหรือไม่? 

 • กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถขอใช้บริการสินเชื่อ ตามสาขาที่ระบุจากการลงทะเบียน ผ่านระบบ LINE : BAAC Family
 • กรณีลูกค้าเดิม ต้องใช้บริการตามสาขาที่ตนสังกัดเป็นลูกค้า เท่านั้น 

ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นในการลงทะเบียน ได้หรือไม่? 

ในการลงทะเบียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของผู้อื่น ลงทะเบียนได้ แต่ต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะ ใช้สําหรับรับการนัดหมายหรือติดต่อกับธนาคารด้วย

หากไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถใช้บัญชีเงินฝาก ที่ธนาคารอื่น ได้หรือไม่? 

ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. เพื่อรับโอนเงินกู้ กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถลงทะเบียนได้ และให้รอการนัดหมายเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากจาก ธ.ก.ส.

หากกู้เงินตามโครงการฯ นี้กับธนาคารออมสินแล้ว สามารถขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ได้อีกหรือไม่? 

ไม่ได้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือ ของรัฐบาลาน ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยมี วัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนั้น จึงสามารถขอสินเชื่อได้ จากธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น

หากต้องการขอสินเชื่อในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 สามารถขอกู้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่? 

ไม่ได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ต้องการ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 เท่านั้น 

หากต้องการสินเชื่อผู้ประกอบการต้องขอสินเชื่อ โครงการใด? 

สามารถติดต่อขอสินเชื่อตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นเงินทุนสําหรับเสริมสภาพคล่อง และลงทุน

หากกู้เงินตามโครงการฯ นี้ และชําระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถขอสินเชื่อตามโครงการนี้ได้อีกหรือไม่? 

ไม่ได้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือ ของรัฐบาล โดยกําหนดสิทธิ์การขอสินเชื่อได้เพียงครั้งเดียว ตลอดระยะเวลาโครงการ ดังนั้น เมื่อกู้เงินตามโครงการฯ นี้ และชําระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถขอสินเชื่อตามโครงการนี้ ได้อีก

หากกู้เงินตามโครงการฯ นี้ แล้ว แต่น้อยกว่า 10,000 บาท จะขอกู้เพิ่มจนเต็มวงเงินได้หรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือ ของรัฐบาล โดยกําหนดสิทธิ์การขอสินเชื่อได้เพียง ครั้งเดียวตลอดระยะเวลาโครงการ ดังนั้น เมื่อกู้เงินตาม โครงการฯ นี้แล้ว ไม่สามารถขอสินเชื่อตามโครงการนี้ได้อีก 

บุคคลในครอบครัวเกษตรกร หมายถึงใครบ้าง? 

บุคคลในครอบครัวเกษตรกร ในนิยามของโครงการนี้ หมายถึง

 • คู่สมรส
 • บิดา มารดา
 • บุตรและคู่สมรส หลาน
 • ปู่ ย่า ตา ยาย – ลุง ป้า น้า อา
 • พ่อตา แม่ยาย

ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถมาตามนัดหมายได้ ต้องดําเนินการอย่างไร? 

กรณีผู้ลงทะเบียนมีเหตุจําเป็นไม่สามารถมาตามนัดหมายได้ และแจ้งธนาคารล่วงหน้าแล้ว สามารถนัดหมายใหม่เพื่อทํา สัญญากู้เงินได้อีก 1 ครั้งถ้ายังไม่มา ให้ถือว่าไม่ประสงค์ ดําเนินการ

ถ้าผู้ลงทะเบียนไม่สามารถลงทะบียนด้วยตนเองได้ เช่น ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีโปรแกรม LINE เป็นต้น ต้องทําอย่างไร? 

ถ้ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถ ให้บุคคลที่ใกล้ชิด ได้แก่ บุตรหลาน เพื่อนบ้าน หรือพนักงาน ธ.ก.ส. ลงทะเบียนผ่านระบบ LINE : BAAC Family ห้ได้